Technologia » Parametry ścieków

1. Stężenia i ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających rok 2017.

Poz.Rodzaje
zanieczyszczeń

Stężenia zanieczyszczeń
w g/m3

Ładunki zanieczyszczeń w Mg
1. BZT5 283 4514
2. ChZT 664 10576
3. Zawiesina 426 6788
4. Azot ogólny 73.6 1172
5. Fosfor ogólny 8.9 142

.

2. Redukcja zanieczyszczeń i usunięte ładunki ze ścieków - rok 2017.

Poz.

Redukcja zanieczyszczeń:

Stopień redukcji w % określony
w Rozporządzeniu*)

Stopień redukcji
w %

Ładunki zanieczyszczeń usunięte ze
ścieków w Mg

1. BZT5 90 98,6 4449
2. ChZT 75 94.0 9942
3. Zawiesina 90 98,6 6694
4. Azot ogólny ≥ 85 89.8 1052
5. Fosfor ogólny 90 96.4 137

.

3. Stężenia i ładunki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych - rok 2017.

Poz.Rodzaje
zanieczyszczeń

Norma wg pozwolenia wod-praw.

Stężenia zanieczyszczeń
w g/m3

Ładunki zanieczyszczeń
w Mg

1. BZT5 15,0 4.0 64
2. ChZT 125,0 39.8 633
3. Zawiesina 35,0 5.9 94
4. Azot ogólny

10,0

≥ 85,0

7.5 120
5. Fosfor ogólny 1,0 0.32 5

.

4. Graficzne porównanie zanieczyszczeń w ściekach surowych, oczyszczonych
     oraz ładunków zanieczyszczeń usuniętych w roku 2017.

Wykres