Technologia » Parametry ścieków

1. Stężenia i ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających rok 2013.

Poz.Rodzaje
zanieczyszczeń

Stężenia zanieczyszczeń
w g/m3

Ładunki zanieczyszczeń w Mg
1. BZT5 293 4 664
2. ChZT 655 10 427
3. Zawiesina 443 7 052
4. Azot ogólny 70,3 1 119
5. Fosfor ogólny 7,9 126

.

2. Redukcja zanieczyszczeń i usunięte ładunki ze ścieków - rok 2013.

Poz.

Redukcja zanieczyszczeń:

Stopień redukcji w % określony
w Rozporządzeniu*)

Stopień redukcji
w %

Ładunki zanieczyszczeń usunięte ze
ścieków w Mg

1. BZT5 90 98,9 4 613
2. ChZT 75 95,0 9 908
3. Zawiesina 90 98,1 6 920
4. Azot ogólny ≥ 85 91,3 1 022
5. Fosfor ogólny 90 92,0 116

.

3. Stężenia i ładunki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych - rok 2013.

Poz.Rodzaje
zanieczyszczeń

Norma wg pozwolenia wod-praw.

Stężenia zanieczyszczeń
w g/m3

Ładunki zanieczyszczeń
w Mg

1. BZT5 15,0 3,4 51
2. ChZT 125,0 35,0 519
3. Zawiesina 35,0 7,2 132
4. Azot ogólny

10,0

≥ 85,0

6,5 97
5. Fosfor ogólny 1,0 0,64 10

.

4. Graficzne porównanie zanieczyszczeń w ściekach surowych, oczyszczonych
     oraz ładunków zanieczyszczeń usuniętych w roku 2013.

Wykres