Aktualności

Zaproszenie uprawnionych podmiotów do  składania ofert.

Zaproszenie uprawnionych podmiotów do składania ofert.
Oczyszczalnia Ścieków „WARTA”  Spółka Akcyjna

42-201 Częstochowa, ul. Srebrna 172/188.

Zaprasza uprawnione podmioty do  składania ofert  na:

opracowanie projektu budowlanego przebudowy

przepompowni ścieków sanitarnych Mirów oraz jej orurowania.1. Zakres projektowania:

1.1 Projekt technologiczny nowej przepompowni Mirów z doborem pomp.

1.2 Przebudowa rurociągów grawitacyjnych i tłocznych przepompowni Mirów w budynku krat.

1.3 Zasilanie elektryczne dla przepompowni odcieków z osadników wtórnych i przepompowni Mirów łącznie z przebudową pomieszczenia urządzeń elektrycznych i rozmieszczenia w nim szaf zasilająco-sterowniczych dla;

- przepompowni wody technologicznej,

- przepompowni odcieków z osadników wtórnych,

- przepompowni ścieków sanitarnych.

1.4 Przebudowa pomieszczeń dla urządzeń w/w przepompowni - projekt budowlany.

2. Wszystkie projekty branż: sanitarnej, elektrycznej i budowlanej musza posiadać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia wymagane dla realizacji . Dokumentacja projektowa dla poszczególnych branż musi się składać z następujących opracowań:

- projektu budowlanego,

- szczegółowej specyfikacji technicznej,

- przedmiaru robót,

- kosztorysu inwestorskiego,

- wersji elektronicznej dokumentacji.                                                                                

3.  Dokładna lokalizacja przepompowni Mirów zostanie ustalona ze służbami eksploatacyjnymi Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. po odbyciu wizji lokalnej przez  WYKONAWCĘ.

4.  OFERTA powinna zawierać:

- nazwę, adres, telefon WYKONAWCY,

- koszt opracowania dokumentacji w PLN - netto, podatek VAT, brutto,

- termin wykonania opracowania projektu budowlanego,

- osobę do kontaktu ze strony WYKONAWCY (nazwisko, telefon lub adres e-meil).              

5. OFERTY należy  składać  w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres Spółki w zamkniętych kopertach  z dopiskiem „P.B. Przepompownia Mirów”.

6. Informacji ze strony Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. udzielają;

- p. Adam Oziębała    tel. 34/361 88 21 w. 152 lub 600 456 233, aoziebala@wartasa.eu

- p. Andrzej Stefański tel. 34/361 88 21 w. 165 lub 696 700 965, astefanski@wartasa.euZastrzega się prawo swobodnego  wyboru lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.