Akty Prawne

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015 r., poz. 139 t.j. ze zm.) taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków złożona w biurze Związku Komunalnego  Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie, została pozytywnie rozpatrzona i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.