Aktualności

Audit w Laboratorium

Audit w Laboratorium

          W dniu 4 czerwca 2008 w Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Wydziale Technologii i Analiz został przeprowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji audit oceniający utrzymanie kompetencji laboratorium w obszarze wykonywania badań objętych Zakresem Akredytacji Nr AB 817. Jednocześnie auditorzy PCA oceniali kompetencje laboratorium do wykonywania badań zgłoszonych we wniosku o rozszerzenie akredytacji w zakresie określania azotu ogólnego, azotu azotynowego i wartości ph w osadach ściekowych. 
          Podczas auditu oceniono również działalność Wydziału Technologii i Analiz pod kątem realizacji wymagań akredytacyjnych opisanych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz w dokumentach wydawanych przez Polskie Centrum Akredytacji, tj.: 
- EA-04/16 „Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych” 
- DA-02 „Zasady stosowania symboli akredytacji PCA” 
- DA-05 „Polityka Polskiego Centrum Akredytacji dotycząca wykorzystywania badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych w procesach akredytacji i nadzoru laboratoriów”, 
- DA-06 „Polityka Polskiego Centrum Akredytacji dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej” 
- DA-08 „Prawa i obowiązki akredytowanego podmiotu” 
- DAB-07 „Akredytacja laboratoriów badawczych. Wymagania szczegółowe”. 
          Podczas oceny nie stwierdzono żadnych niezgodności, zgłoszone do rozszerzenia zakresu metody badawcze również zostały ocenione pozytywnie. Zakres Akredytacji naszego laboratorium NR 817, wydanie nr 1 z dn. 4.09.07 obejmował 14 metod badawczych, nowe wydanie Zakresu, po pozytywnej ocenie Komitetu Technicznego PCA, obejmuje 17 metod badawczych. 
          Audit przebiegł pomyślnie bez uwag i niezgodności co jest dodatkowym sukcesem pracowników i szefa Wydziału Technologii i Analiz. 
          
          

Gratulujemy!