Aktualności

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI

           W dniu 26 maja 2009r. w Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. odbyło się uroczyste zakończenie wieloletniej inwestycji pod nazwą „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie”. Jej istotnym elementem był projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie w zakresie usuwania azotu i fosforu oraz gospodarki osadami, łącznie z suszeniem termicznym”.

          W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości, przedstawicieli władz miasta, duchowieństwa oraz mediów. W czasie tych uroczystości ks. Arcybiskup Metropolita Częstochowski poświęcił tablicę pamiątkową upamiętniającą to wydarzenie.

          Podczas uroczystości wicewojewoda śląski wręczał również odznaczenia najbardziej zasłużonym. Wśród odznaczonych znalazło się kilku pracowników Spółki. Złotym medalem za długoletnią służbę odznaczeni zostali: Baryń Andrzej, Budzisz Grzegorz, Fabrykowski Andrzej, Kot Ryszard oraz Ulfik Jan. Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymali: Baryń Andrzej, Budzisz Grzegorz, Fabrykowski Andrzej, Kaniewski Marek oraz Rajczyk Piotr.

          Koszt inwestycji przeprowadzonych w Oczyszczalni to 58 mln zł, z czego prawie 32 mln zł to dotacje z Funduszu Spójności.

          W ramach zrealizowanej w latach 2005-2008 inwestycji poprawiono pracę sektora biologicznego odpowiedzialnego bezpośrednio za oczyszczanie ścieków surowych do parametrów jak najmniej uciążliwych dla odbiornika, którym w tym przypadku jest rzeka WARTA. Modernizacja tej części oczyszczalni polegała na zwiększeniu pojemności 8 sztuk istniejących bioreaktorów z 23 tys. 500 m3 do 30 tys. 400m3. Wprowadzono w nich system recyrkulacji wewnętrznej ścieków oraz zmieniono system ich napowietrzania. Dzięki temu do rzeki WARTY trafią ścieki oczyszczone o parametrach spełniających najwyższe wymagania jakościowe zarówno krajowe jak i unijne. Efektem ekologicznym tego sektora liczonym w cyfrach bezwzględnych będzie odprowadzanie do odbiornika mniej niż dotychczas o 290 ton azotu oraz 9 ton fosforu – w czystych składnikach, a więc związków biogennych odpowiedzialnych za eutrofizację środowiska wodnego rzeki Warty.

          W sektorze osadowym polepszono pracę zamkniętych komór fermentacyjnych zwiększając ich pojemność o blisko 30% poprzez wybudowanie dodatkowej czwartej komory o pojemności 2900,0 m3 oraz zmieniono sposób mieszania osadów. Wybudowano także dodatkowe komory do grawitacyjnego mieszania i zagęszczania osadów nadmiernych i osadów wstępnych. W wyniku realizacji tego zakresu otrzymano po pierwsze osad lepiej przefermentowany i shigienizowany, po drugie więcej o blisko 40% biogazu – którego roczna produkcja przed modernizacją wynosiła 1,6 mln m3 a po modernizacji ok. 2 mln 200 tys.m3.

          Głównym jednak efektem rzeczowym w tym sektorze jest wybudowanie i uruchomienie suszarni osadów wg technologii firmy KEPPEL-SEGHERS, suszarni składającej się z dwóch równoległych nitek o wydajności każdej z nich po 41,0 m3 na dobę.

          Dzięki zrealizowaniu tej instalacji do środowiska rocznie zamiast 22 tys. ton trafi tylko 4,0 tys. ton osadów ściekowych maksymalnie wysuszonych i maksymalnie shigienizowanych. Osad w nowej postaci jest ponadto doskonałym surowcem energetycznym, gdyż jego postać i skład oraz kaloryczność wynikająca z ilości zawartych w nim związków organicznych jest porównywalna z kalorycznością węgla brunatnego wydobywanego w polskich kopalniach odkrywkowych.

          W ramach modernizacji sektora biogazowego w miejsce starego wyeksploatowanego i mocno skorodowanego stalowego zbiornika na biogaz, wybudowano nowy zbiornik z tworzyw sztucznych – dwupowłokowy – o poj. 2150 m3 . wybudowane zostały także kolumny służące do usuwania piany z biogazu oraz zbiorniki z rudą darniową do jego odsiarczania.

          Zrealizowana w międzyczasie inwestycja własna polegająca na zamontowaniu nowego zespołu prądotwórczego firmy Jenbacher w radykalny sposób zmieniała gospodarkę energetyczną spółki i to zarówno w zakresie energii elektrycznej jak i energii cieplnej. Dzisiaj na bazie powstałego w oczyszczalni biogazu produkuje się dziennie ok. 17 Megawatogodzin energii elektrycznej oraz ok. 18 Megawatogodzin energii cieplnej wytwarzanej w kogeneracji w związku z pracą w/w zespołu. Oba rodzaje energii są w 100% wykorzystywane na potrzeby technologiczne oczyszczalni. Niekwestionowanym efektem tego zakresu rzeczowego obok wymiernych efektów ekonomicznych jest zdecydowana poprawa bezpieczeństwa energetycznego oczyszczalni, bowiem dzienna produkcja energii elektrycznej pokrywa blisko 60% jej zapotrzebowania eksploatacyjnego. Rozwiązanie to gwarantuje także bezpieczeństwo sanitacyjne miasta Częstochowy i jego mieszkańców a także mieszkańców obsługiwanych gmin (Rędziny, Mykanów).

          Podsumowując zakres rzeczowy zrealizowanej modernizacji oraz osiągnięte dzięki temu efekty ekologiczne można śmiało stwierdzić, iż dzisiaj częstochowska oczyszczalnia ścieków jest jedną z najnowocześniejszych oczyszczalni w kraju i porównywalną do podobnych instalacji pracujących w lepiej od nas rozwiniętych gospodarczo krajach unijnych. Jest oczyszczalnią, której oddziaływanie na środowisko zostało sprowadzone do minimum.

Materiał otrzymany dzięki uprzejmości Telewizji Orion w Częstochowie.