Aktualności

Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie

Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie

           Miasto Częstochowa, wspólnie z Gminą Mykanów, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. oraz Oczyszczalnią Ścieków „WARTA” S.A. realizuje od 2003 roku projekt pn. „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie”. Przedsięwzięcie to uzyskało wsparcie finansowe Funduszu ISPA (nr referencyjny 2002/PL/16/P/PE/035), które obecnie realizowane jest ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Dzięki zaangażowaniu publicznych środków wspólnotowych przedsięwzięcie przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii. 
           W ramach projektu prowadzonych jest sześć zadań inwestycyjnych o wartości całkowitej 36 087 400,00 Euro, przy czym jest to tzw. koszt kwalifikowany. Komisja Europejska, decyzjami: nr PH/2002/3278 z 17 grudnia 2002 r. oraz nr K(2006) 6647 z dnia 8 grudnia 2006 r. wyraziła zgodę na współfinansowanie projektu na poziomie 65%, co odpowiada kwocie 23 456 810,00 Euro. 
           Jednym z sześciu realizowanych zadań i jednocześnie największą inwestycją pod względem wartości i zakresu rzeczowego jest „Rozbudowa i modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie w zakresie usuwania azotu i fosforu oraz gospodarki osadami łącznie z suszeniem termicznym”. Zadanie to realizowane jest kosztem 12 600 470,75 Euro (netto), z czego z Funduszu Spójności zapewnione jest finansowanie na poziomie 8 190 305,99 Euro. Pozostałą część środków wraz z należnym podatkiem VAT pokrywa Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. 
           Głównym celem całego przedsięwzięcia jest ochrona przed zanieczyszczeniem azotanami wód górnojurajskiego zbiornika wód podziemnych, z którego ujęciem w miejscowości Wierzchowisko, czerpana jest woda pitna dla blisko 90 tys. mieszkańców Częstochowy i gmin położonych na północ od Miasta (m.in. Gminy Mykanów). 
           Założonym efektem ekologicznym, jaki zostanie osiągnięty dzięki modernizacji i rozbudowie Oczyszczalni Ścieków „WARTA” w Częstochowie jest ochrona wód rzeki Warty (i dalej wód Odry i Bałtyku) poprzez znaczne zmniejszenie ilości osadów wprowadzanych przez oczyszczalnię do środowiska naturalnego. 
           Po zakończeniu inwestycji na oczyszczalni, azot ogólny w oczyszczonych ściekach nie będzie przekraczał 10 g/m3 (dotychczas osiągana wartość to 30 g/m3). Oznacza to, że do rzeki Warty zamiast 964 ton azotu rocznie odprowadzanych będzie tylko 321 ton, tj. rocznie aż o 643 tony mniej niż dotychczas. 
           Wartości fosforu w oczyszczonych ściekach, zamiast 1,5 g/m3, nie przekroczą 1,0 g/m3 co spowoduje, że do rzeki trafią jedynie 32 tony fosforu rocznie, czyli aż o 16 ton mniej niż dotychczas. 
           Ponadto, w miejsce 22 tys. ton ustabilizowanych osadów ściekowych wprowadzanych obecnie do środowiska, odprowadzanych będzie jedynie 5 tys. ton wysuszonego osadu, co oznacza zmniejszenie tej wielkości aż o 77% w stosunku do stanu istniejącego. Jednocześnie, zmniejszona ilość osadu osiągnie nową postać (bezwonnego granulatu o średnicy 3 ÷ 5mm) i dość dużą kaloryczność (wartość opałowa ok. 11 186 kJ/kg). Dzięki temu, zamiast trafiać na składowisko odpadów (jak dotychczas) osad będzie mógł być wykorzystany dla celów energetycznych lub w przemyśle budowlanym.