Aktualności

Zaproszenie uprawnionych podmiotów do składania ofert na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów w postaci zawartości piaskownika

Zaproszenie uprawnionych podmiotów do składania ofert na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów w postaci zawartości piaskownikaOczyszczalnia Ścieków „WARTA”  Spółka Akcyjna

42-201 Częstochowa, ul. Srebrna 172/188

zaprasza uprawnione podmioty do  składania ofert  na:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
w postaci zawartości piaskownika ( kod odpadu 19 08 02 ) w ilości
:

 

- do 400 Mg – płukana zawartość piaskownika

- do 200 Mg – pozostała zawartość piaskownika

z Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. przy ul. Srebrnej 172/188 w Częstochowie.


1.  OFERTA powinna zawierać:

- nazwę, adres, telefon Oferenta,

- koszt odbioru i zagospodarowania odpadu w PLN - netto, podatek VAT, brutto,

- kopię aktualnego zezwolenia na odzysk lub przetwarzanie odpadów z podaniem procesu, któremu będą poddawane odpady odbierane z Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A.

- osobę do kontaktu ze strony Oferenta (nazwisko, telefon i adres e-mail).              


2. OFERTY należy  składać  w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres Spółki w zamkniętych kopertach  z dopiskiem

 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskownika)”

Oferent winien posiadać wymagane przepisami prawa zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i przetwarzania  odpadów, zgodnie z art. 27 pkt. 2, 3 Ustawy o odpadach i przejmie odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami i ich wykorzystanie.


3. Informacji ze strony Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. udzielają;

- p. Andrzej Stefański tel. 34/361 88 21 w. 165 lub 696 700 965, astefanski@wartasa.eu

- p. Grzegorz Budzisz tel. 34/361 88 21 w. 170 lub 608 049 469, gbudzisz@wartasa.eu