Technologia » Parametry ścieków

1. Stężenia i ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających rok 2018.

Poz.Rodzaje
zanieczyszczeń

Stężenia zanieczyszczeń
w g/m3

Ładunki zanieczyszczeń w Mg
1. BZT5 294 4304
2. ChZT 628 9204
3. Zawiesina 371 6484
4. Azot ogólny 77 1129
5. Fosfor ogólny 8 116

.

2. Redukcja zanieczyszczeń i usunięte ładunki ze ścieków - rok 2018.

Poz.

Redukcja zanieczyszczeń:

Stopień redukcji w % określony
w Rozporządzeniu*)

Stopień redukcji
w %

Ładunki zanieczyszczeń usunięte ze
ścieków w Mg

1. BZT5 90 98,7 4248
2. ChZT 75 94.8 8723
3. Zawiesina 90 98,6 6396
4. Azot ogólny ≥ 85 89.8 1014
5. Fosfor ogólny 90 96.6 113

.

3. Stężenia i ładunki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych - rok 2018.

Poz.Rodzaje
zanieczyszczeń

Norma wg pozwolenia wod-praw.

Stężenia zanieczyszczeń
w g/m3

Ładunki zanieczyszczeń
w Mg

1. BZT5 15 4.0 56
2. ChZT 125 34.5 481
3. Zawiesina 35 6.3 88
4. Azot ogólny

10

≥ 85

8.2 115
5. Fosfor ogólny 1 0.28 3.9

.

4. Graficzne porównanie zanieczyszczeń w ściekach surowych, oczyszczonych
     oraz ładunków zanieczyszczeń usuniętych w roku 2018.

.