Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie (ul. Srebrna 172/188 42-202 Częstochowa) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.wartasa.eu

Data publikacji strony internetowej:2014-04-24. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji:2020-08-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia:2020-09-11. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane teleadresowe siedziby podmiotu:

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie
ul. Srebrna 172/188
42-202 Częstochowa 
tel. +48 34 361 88 21

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Klaudiusz Moćkokmocko@wartasa.euoraz Paweł Rękasprekas@wartasa.eu
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 361 88 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/pl)

 

Dostępność architektoniczna: 

Wejście do budynku  – dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami, za wyjątkiem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (ze względu na szerokość drzwi); trwa dostosowywanie do potrzeb dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Punkt informacyjny dla osób o szczególnych potrzebach – w trakcie realizacji; jednocześnie na portierni bezpośrednio przy wejściu do budynku zawsze obecny jest pracownik ochrony, który powiadomi koordynatora dostępności, a w razie potrzeby wezwie konkretnego pracownika na portiernię.

2 miejsca parkingowe dla osób o szczególnych potrzebach – w trakcie realizacji.

Do budynku dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego – w trakcie realizacji.

W budynku brak jest windy, platform, podestów oraz wind przyschodowych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo.

Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.