Laboratorium

LABORATORIUM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „WARTA” S. A. W CZĘSTOCHOWIE

Głównym zadaniem Laboratorium Centralnej Oczyszczalni Ścieków jest wykonywanie badań fizyko-chemicznych ścieków i osadów ściekowych w celu kontroli parametrów technologicznych pracy oczyszczalni.

Drugim zadaniem Laboratorium jest wykonywanie badań w ramach kontroli przestrzegania umów na odprowadzanie ścieków do kanalizacji, będącej własnością Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. Laboratorium wykonuje również badania i pomiary na rzecz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w ramach zleceń zewnętrznych.

Laboratorium posiada właściwe wyposażenie pozwalające realizować przyjęty program badawczy, a stosowane metody badawcze są zgodne z Polskimi Normami oraz międzynarodowymi normami ISO.


Akredytacja laboratorium

Laboratorium Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. otrzymało od Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025. Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego posiada nr AB 817. Akredytacja została udzielona od dnia 04 września 2007 roku. Laboratorium znajduje się na II piętrze, w budynku A w siedzibie oczyszczalni ul. Srebrna 172/188 w Częstochowie. Laboratorium świadczy również usługi dla podmiotów zewnętrznych.

.


Szczegółowy zakres akredytacji - pobierz (pdf).


Działalność Laboratorium

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. posiada własne Laboratorium – którego głównym zadaniem jest wykonywanie badań fizyko-chemicznych ścieków i osadów ściekowych w celu kontroli parametrów technologicznych pracy Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Srebrnej oraz Oczyszczalni Ścieków przy ul. Anyżkowej w Dźbowie.
Kontrola analityczna pracy sektora ściekowego i osadowego jest prowadzona w oparciu o próbki ścieków i osadów pobieranych w różnych punktach układu technologicznego przez automatyczne aparaty do ciągłego pobierania ścieków lub pracowników Laboratorium, a także pracowników Wydziału Eksploatacji. Wyniki wykonanych przez Laboratorium badań ścieków i osadów umożliwiają wyznaczenie optymalnych parametrów technologicznych urządzeń, efektów oczyszczania ścieków oraz jakości unieszkodliwianego osadu i stanowią także podstawę do obliczania opłat za korzystanie ze środowiska.

Laboratorium prowadzi również:

Rocznie Laboratorium wykonuje ok. 20 000 oznaczeń.

W dniu 4.09.2007 roku Laboratorium uzyskało certyfikat akredytacji nr AB 817 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025. Uzyskanie akredytacji przez Laboratorium jest potwierdzeniem wiarygodności wykonywanych badań i stanowi także formalne spełnienie obowiązku nakładanego na laboratoria wykonujące pomiary wielkości emisji i innych warunków korzystania ze środowiska przez ustawę Prawo ochrony środowiska.   Przygotowania do procesu akredytacyjnego rozpoczęto z początkiem roku 2006, przystępując do opracowania szeregu dokumentów tj. ogólnych procedur zapewnienia jakości, procedur badawczych, instrukcji oraz Księgi Jakości.

Elementem wdrożonego systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025 jest rozbudowana bieżąca kontrola jakości, prowadzona przez pracowników wykonujących badania w oparciu o materiały odniesienia stanowiące próbki kontrolne. Otrzymane serie wyników badań próbek kontrolnych są analizowane z użyciem technik statystycznych. Ponadto Laboratorium bierze udział w badaniach biegłości, a osiągane w nich zadawalające wyniki są potwierdzeniem kompetencji technicznych.

W Laboratorium wykorzystuje się szeroki zakres technik analitycznych - od metod klasycznych takich jak: grawimetria czy analiza miareczkowa, poprzez spektrofotometrię w zakresie UV/VIS do absorpcji atomowej, zarówno z atomizacją w płomieniu jak i metodą elektrotermiczną w piecu grafitowym.

Badania wykonywane są zgodnie z Polskimi Normami, normami międzynarodowymi oraz udokumentowanymi własnymi procedurami badawczymi. Niezależnie od wyboru sposobu analizy obowiązuje zasada, że badania wykonywane są metodami wiarygodnymi i zwalidowanymi. Laboratorium jest wyposażone w nowoczesną aparaturę pomiarową, objętą harmonogramem sprawdzeń i wzorcowań, a przyrządy te mają zapewnione odpowiednie i nadzorowane na bieżąco środowiskowe warunki pracy.
Baza laboratoryjna obejmuje następujące wyposażenie:

oraz szereg urządzeń pomocniczych takich jak: mineralizatory, piece, suszarki itp. Każdego roku baza laboratoryjna jest unowocześniana.


Rys 1. Spektrofotometr UV/VIS.


Rys 2. Spektrometry absorpcji atomowej. 


Rys 3. Analizator rtęci.

Personel wykonujący badania ma wykształcenie i doświadczenie zawodowe adekwatne do wykonywanych zadań i stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach.
Struktura organizacyjna, baza laboratoryjna (wyposażenie pomiarowe i badawcze oraz pomieszczenia) i zarządzanie spełniają założoną we wdrożonym systemie jakość usług badawczych zarówno na potrzeby wewnętrzne Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. jak i klientów zewnętrznych.