Akty Prawne
Wszelkie materiały umieszczone na stronie www.wartasa.eu, a w szczególności logo Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie, zdjęcia, materiały tekstowe, stanowią własność Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie. Wykorzystanie tychże materiałów bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie jest bezprawne, gdyż narusza jej autorskie prawa majątkowe oraz dobra osobiste i jako takie stanowi podstawę roszczeń odszkodowawczych na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.). W przypadku złamania w/w zakazu odpowiednie roszczenia będą kierowane na drogę postępowania sądowego.