POIiŚ » Zadanie 3: Wymiana linii kablowej 6 kV relacji: Centralna Przepompownia Ścieków ul. Żabia – Centralna Oczyszczalnia Ścieków ul. Srebrna w Częstochowie

Zmodernizowano wyeksploatowaną i awaryjną linię kablową 6 kV. Całkowita długość wymienionego kabla wyniosła 2650 m (po istniejącej trasie). W wykopie wykonanym dla wymiany kabla 6 kV na całej trasie został ułożony kabel światłowodowy w rurze ochronnej. Przy skrzyżowaniu z drogami, gazociągami, kablami energetycznymi, siecią wodno-kanalizacyjną kabel ułożono w rurze osłonowej oraz założono oznaczniki typu Oki w odstępach nie większych niż 10 m. Kabel ułożono na podsypce z piasku o grubości 0,1 m, na głębokości 0,8 m oraz przykryto warstwą piasku o grubości przynajmniej 0,1 m i kolejno warstwą rodzimego gruntu o miąższości najmniej 0,15 m. Na warstwie gruntu ułożono folię z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym, stanowiącą oznakowanie trasy kabla. Całość zasypano gruntem rodzimym.


Rozdzielnia zasilana kablem nr 3.