POIiŚ » Zadanie 4: Zastosowanie technologii Biogradex w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie

Zastosowanie niniejszej technologii ma na celu polepszenie pracy oczyszczalni ścieków dla uzyskania wymaganych wyników szczególnie w celu zwiększenia usuwania azotu ogólnego w okresie zimowym przy temperaturze ścieków niższej od 12º C. Ponadto dzięki temu rozwiązaniu można zwiększyć przepustowość oczyszczalni do 35% w zakresie ładunku zanieczyszczeń w ściekach dopływających przy jednoczesnej zgodności z pozwoleniem wodno-prawnym w zakresie maksymalnej ilości ścieków oczyszczonych odprowadzonych do odbiornika w ilości 88 000 m3/d. Zainstalowano dwie równolegle pracujące wieże próżniowe, usytuowane na ciągach koryt prowadzących odpływ ścieków oczyszczonych z komór osadu czynnego. Wieże usytuowane są na oddzielnym fundamencie, przy którym ustawiono pompy próżniowe z armaturą połączeniową. Pompy próżniowe umieszczono w pomieszczeniu typu szafowego. W celu zapewnienia dojścia i dojazdu bezpośrednio do wież wykonano odcinek drogi dojazdowej o nawierzchni utwardzonej połączonej z istniejącą drogą wewnętrzną i placem manewrowym.

Poniżej widoczna instalacja do usuwania azotu - Biogradex.