Aktualności

Zagospodarowanie odpadów w postaci piasku i skratek na potrzeby budownictwa komunikacyjnego.

Zagospodarowanie odpadów w postaci piasku i skratek na potrzeby budownictwa komunikacyjnego.

          Politechnika Częstochowska - Wydział Budownictwa we współpracy z Oczyszczalnią Ścieków „WARTA” S.A. podjęła zadanie przemysłowego wykorzystania odpadów z piaskownika przez zintegrowaną obróbkę rozdzielonego wsadu z piaskownika polegającą na mechanicznej segregacji wsadu, domineralizowaniu i modyfikacji chemicznej odpadu. Poddany obróbce odpad stanowi uzupełnienie kruszywa drobnego w produkcji mieszanki betonowej do budowy warstwy podbudowy dwuwarstwowej drogowej nawierzchni betonowej. Nowy produkt gwarantuje znaczącą wytrzymałość betonu oraz odpowiednie cechy w zakresie pozostałych wymagań normatywnych. 
          Na podstawie takiej technologii budowy nawierzchni powstał eksperymentalny 100 metrowy odcinek drogi, która znajduje się na terenie oczyszczalni i jest przedmiotem systematycznych badań i obserwacji. Cała droga to praktycznie kilka odcinków wykonanych w różnych technologiach, do wybudowania których posłużyły różne komponenty w określonych proporcjach i kombinacjach. Taka metoda produkcji nosi cechy proekologiczne dzięki modyfikacji i domineralizowania mieszanki z dodatkiem odpadu. 
          Idea tej technologii znalazła uznanie na międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik w Brukseli gdzie opracowanie wykorzystania odpadów do budowy dróg nagrodzono złotym medalem. Ponadto szczególne uznanie wyraziła Republika Mołdawii przekazując na ręce obecnego na uroczystościach Prezesa Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. Pana Rafała Lewandowskiego medal za szczególny wkład w ochronę środowiska.

          Sukcesy polskich wynalazców to wynik wielkiego wysiłku i zaangażowania wielu osób. Ich działania na rzecz postępu technicznego i unowocześniania procesów technicznych i technologicznych, a co za tym idzie całej naszej gospodarki, osiągają dostrzegalny wymiar i przyczyniają się do efektywnej promocji Polski na świecie.