Aktualności

Bilans 2017 - ogłoszenie o wyborze oferty.

Bilans 2017 - ogłoszenie o wyborze oferty.

O G Ł O S Z E N I E


Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” Spółka Akcyjna w Częstochowie ul. Srebrna 172/188 uprzejmie informuje, 

że dokonano wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.


Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 sporządzonego na dzień 31.12.2017 r.
przeprowadzi Biuro Audytorskie „LEXTON” Kazimierz Lekston z siedzibą w Bukownie.

Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za złożenie ofert oraz zapraszamy do współpracy w latach następnych.