POIiŚ

Na podstawie umowy o dofinansowanie nr 3/2013 Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” SA otrzymała dofinansowanie na Projekt „ Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków „WARTA” SA w Częstochowie w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś RLM, priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Całkowita wartość Projektu: 64 652 096,79 zł
Wysokość dofinansowania: 20 252 794,34 zł

W skład Projektu wchodzą następujące zadania:

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje następujące elementy:

Zadanie 1 „Modernizacja Centralnej Przepompowni Ścieków przy ul. Żabiej w Częstochowie” - informacje szczegółowe
 Planowana jest rozbudowa i przebudowa i obiektów CPŚ tj:

Zadanie 2 „Modernizacja piaskownika z budynkiem krat i odtłuszczacza na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Srebrnej w Częstochowie” - informacje szczegółowe
Planuje się modernizację obiektów:

Zadanie 3 „Wymiana linii kablowej 6 kV relacji: Centralna Przepompownia Ścieków ul. Żabia – Centralna Oczyszczalnia Ścieków ul. Srebrna w Częstochowie” - informacje szczegółowe
Modernizacji podlega linia kablowa 6 kV o długości 2 650 metrów, łącząca Centralną Przepompownię Ścieków przy ul. Żabiej z Centralną Oczyszczalnią Ścieków przy ul. Srebrnej w Częstochowie.

Zadanie 4 „Zastosowanie technologii Biogradex w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie.” - informacje szczegółowe
Zastosowanie technologii Biogradex ma na celu zwiększenie efektywnosci pracy oczyszczalni ścieków dla uzyskania wymaganych wyników szczególnie w celu zwiększenia usuwania azotu ogólnego w okresie zimowym przy temperaturze ścieków niższej niż 12ºC. Ponadto dzięki zastosowaniu tego rozwiązania można zwiększyć przepustowość oczyszczalni do 35% w zakresie ładunku zanieczyszczeń w ściekach dopływających przy jednoczesnej zgodności z pozwoleniem wodno-prawnym w zakresie maksymalnej ilości ścieków oczyszczonych odprowadzonych do odbiornika w ilości 88 000 m3/d. Zakłada się zainstalowanie dwóch równolegle pracujących wież próżniowych, usytuowanych na ciągach koryt prowadzących odpływ ścieków oczyszczonych z komór osadu czynnego.

Głównymi beneficjentami zmodernizowanej infrastruktury będzie ok. 210 tys. mieszkańców miasta Częstochowy oraz gmin korzystających z usług OŚ „WARTA” S.A., a także kilkaset podmiotów użyteczności publicznej i podmiotów gospodarczych.

Celami realizacji Projektu: